We use cookies. You consent to our cookies, if you continue to use our site. Learn more in the Cookie Policy section

Декларация за поверителност

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ)

В качеството си на администратор на лични данни, Феърплей Пропъртис Мениджмънт ЕООД  има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация

 

Данни за Администратора:

Кои сме ние?

Феърплей Пропъртис Мениджмънт ЕООД

Феърплей Пропъртис Мениджмънт ЕООД (ФППМ) е търговско дружество, регистрирано през 2005 година, като част от портфолиото на ФеърПлей Интернешънъл АД (ФПИ). Дружеството е собственик на марката FPI Hotels & Resorts, под чието име осъществява своята дейност в областта на управлението на недвижими имоти, хотелиерството и ресторантьорството в следните обекти: хотел Арена ди Сердика, Хотел Кристал Палас и Хотел Хил в град София, комплекс Санта Марина до черноморския град Созопол и Апартаментен хотел Св. Иван Рилски в ски-курорта Банско.


Данни за контакт с
Феърплей Пропъртис Мениджмънт ЕООД

Местоположение:

Държава: България

Адрес: гр. София 1407, район  Лозенец, бул.Черни Връх № 51 Б
тел.: 02/8199181, факс: 02/8199190
Електронна поща: fpmanagement@mailbg.info

Интернет страница: www.fpihotels.com

 

Данни за контакт с отговорното лице по защита на данните:

Ел. поща: gdpr@fpi.bg

Николай Янев

 

Феърплей Пропъртис Мениджмънт ЕООД е администратор на лични данни по отношение на данните на  своите служители и контрагенти, и събира данни на физически лица дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на даден вид услуга, като ги съхранява отговорно и законосъобразно.

Личните данни, които можем да събираме и обработваме от вас са:

Категория лични данни:

 собствено име, презиме и фамилия;

 постоянен адрес;

 дата на раждане/възраст;

 единен граждански номер (ЕГН);

 имейл адрес;

 номер на лична карта/паспорт за самоличност;

 адрес на интернет протокол (IP);

идентификационен номер на „бисквитка;

 

Ние можем да събираме следните чувствителни данни, само след като получим Вашето предварително съгласие и/или, когато това се изисква за изпълнение на законово задължение:

 данни на служители относно здравословното им състояние, които касаят права по трудово -осигурителното законодателство, като например трудоустрояване, изплащане на обезщетение, трудова медицина или за социални придобивки като допълнително здравно осигуряване; биометрични данни (пръстов отпечатък/темплейт - математически код, генериран на базата на пръстов отпечатък); данни за пола (съгласно изисквания на Закона за туризма);

 

Източник:

От субекта на данните (тоест от Вас) - личните данни получаваме от субекта на данни лично или по кореспондентски път: чрез електронна поща или онлайн форма за контакт, чрез предоставяне на частни или официални документи.

От туристически агенти и туроператори – партньори;

От трети лица: от хора, упълномощени да действат от Ваше име, от организатори на събития, които предоставят данни във връзка организирането и провеждането на събитието, както и от законни представители относно представляваните от тях лица;

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

 • Човешки ресурси;
 • Контрагенти;
 • Видеонаблюдение;
 • Посетители;
 • Жалби, сигнали и други искания,
 • Уведомления за нарушения за сигурността на данните;

 

Личните данни, които събираме, се използват единствено за следните цели:

Цели и принципи на използване на личните данни, които събираме:

Обработването на Вашите данни е  съгласно следните основания, посочени в чл. 6, ал. 1 от Регламента:

 

 Изпълнение на задължения по договор или за предприемане на стъпки по искане на клиента преди сключването на договор

 Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо дружеството

 За целите на законния ни (легитимен) интерес

 Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

 

Събиране на лични данни с цел изпълнение на задължения по сключени договори.

 

В изпълнение на своите дейности, дружеството обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които сключва. Във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, като за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица, само когато това е посочено в специален закон. Дружеството приема и съхранява само данните, които са необходими и относими към предоставяната услуга.

Дружеството в качеството си на администратор на лични данни не приема и не обработва лични данни „по подразбиране“, дори когато са получени от друг администратор след искане за прехвърлянето им, както и не съхранява всички получени данни.Ако получените данни съдържат данни от трети лица, дружеството съхранява данните под контрола на субекта заявител. Тези данни се управляват само за неговите нужди, но не и за други цели.

За изпълнение на задълженията си по даден договор дружеството понякога обработва и данни на деца под 18 години, които са предоставени от техните законнни представители – страна по договор с нас. Данните на децата при хотелското настаняване са необходими доколкото са изискуеми съгласно нормативни изисквания.

 

Освен за горепосочените цели Феърплей Пропъртис Мениджмънт ЕООД събира и обработва лични данни и за целите на управлението на човешки ресурси - лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на дружеството. В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

 

Във връзка с изпълнението на трудови правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове. Данните на служителя се обработват за целите на трудовото, данъчното и осигурителното законодателство (КТ, КСО, ДОПК) и за целите на договорните правоотношения  в изпълнение на длъжностната ви характеристика. Обработването на данните за здравното Ви състояние са необходимо  за целите на превантивната или трудовата медицина, както и по Закона за лекарската експертиза и КСО (за обезщетение при болничен, за осигуряване при майчинство и пр.)

 

Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

 

Събиране на лични данни с цел отговаряне на жалби, сигнали и други искания

Жалби, сигнали и други искания във връзка с упражняването на правомощията на дружеството се подават по реда и условията на действащото законодателство. При обработването на информацията, съдържаща се в жалбите, сигналите и другите искания, депозирани пред дружеството, се обработват само лични данни, относими към конкретния случай. Данни, станали известни на дружеството в тази връзка, могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

 

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, ГД Инспекция по труда и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. Дружеството осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.

 

 Основанията, които ни дават право да обработваме вашите данни са:

 

Обработването е необходимо за спазване на законовото ни задължение:

 Закона за туризма, Закона за задълженията и договорите,

 Кодекс на труда, Кодекс на социалното осигуряване и подзаконовите нормативни актове към него

  ДОПК и ЗДДС за целите на данъчното облагане (при издаване на фактури)

 Закона за гражданската регистрация (задължителната хотелска регистрация в мястото, в което ще отседнете)

 Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (при разплащане чрез ПОС терминали). При използване на виртуален ПОС плащането е директно към банката, през системата БОРИКА. Ние не обработваме финансова и банкова информация. Това прави само вашата банка и системата БОРИКА. В този смисъл разплащането през виртуалния ПОС терминал не е по-различно от разплащането през физически ПОС терминал.

 Закона за банките и банковото дело (във връзка с разплащанията)  и по Закона за мерките срещу изпирането на пари (обмяна на валута);

 

Обработването на вашите данни въз основа на сключения договор с вас.

Обработването се основава на:

- взаимно постигнатото съгласие, в случай, че не е налице някое от горепосочените законови основания.

- за статистически цели (във връзка с интереса към даден предлаган от нас продукт).

- за упражняването или защитата на правни претенции.

- при възлагане дружеството да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на дадена услуга.

- при резервиране на предоставяна услуга чрез наш хиперлинк/хиперлинкове, ние  действаме единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото можем да имаме контрол върху личните данни, които Вие предоставяте. Феърплей Пропъртис Мениджмънт няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да запишете в онлайн системата (включително ако тези данни включват или не лични данни по смисъла на Регламента). В този случай дружеството  няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са коректни. Отговорността на Феърплей Пропъртис Мениджмънт в този случай се ограничава до съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия на резервационната система и предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

 

Обработването на Вашите данни се основава на Вашето съгласие

 • При организиране на събития, ползване на услуги и други.
 • За маркетинг и комуникация. В рамките на позволеното може да използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставяме или предлагаме бюлетини, промоции и актуални специални предложения, както и други маркетингови съобщения в зависимост от посочените от Вас предпочитания за получаване на съобщения. Използваме Вашите лични данни, за да предоставяме съобщения по време на престой, уведомления във връзка с акаунти и потвърждаване на резервации, да Ви изпращаме маркетингови съобщения и да провеждаме проучвания, промоции и други конкурси. Може да предоставяме тези комуникации чрез имейл, поща, телефон и други средства (включително съобщения в обектите, като например чрез телевизията в стаята Ви). С Ваше съгласие също така използваме генерирано от потребителите съдържание (например снимки) от услугите за социални мрежи за предоставяне на визуални реклами или на нашите уеб сайтове и в нашите приложения.

Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за нас, са следните:

 Феърплей Пропъртис Мениджмънт ЕООД е търговско дружество, чийто легитимен  интерес е пряко свързан с осъществявания предмет на дейност и за изпълнение на договорните ни отношения – предоставяне на основни и допълнителни туристически услуги, управление на недвижими имоти и свързани с тях правоотношения.

 Третите страни, които работят за нас са туроператори, туристически агенти, адвокати, охранителни фирми, превозвачи и други.

Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

 Органите на държавната власт- НАП, МВР, общини

Следните организации/лица е възможно да получат личните ви данни:

 Превозвачи (съгласно социално-битовите условия, приети в дружеството)

 Адвокатската кантора -  (в случай за защита на легитимния ни интерес)

 Застрахователна компания, в изпълнение на Закона за туризма

 Служба по трудова медицина (с оглед осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд)

 

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

Дружеството не предоставя лични данни на трети лица извън ЕС или  на международна организация, както и няма намерение да предава вашите лични данни на трети лица без предварително да получи Вашето съгласие.

Период на съхраняване на данните

Дружеството съхранява Вашите лични данни в следните срокове:

Относно данни, чието обработване е необходимо за спазването на законово задължение от нас:

 По Закона за счетоводството - 10 години, и/или до завършване на ревизията и/или насрещната проверка от НАП (ако е същата не е приключила преди изтичането на 10 –те години).

 При трудови и осигурителни правоотношения-  50 (петдесет) години.

 При съдебни производства до изтичане на 5 години след архивиране на делото в съда. (с оглед събиране на разноски) В случаите на свързани дела (например, при които едното се явява преюдициално на другото – срокът изтича и за двете дела с изтичането на петата година по отношение на последното във времето).

Относно данни, чието обработване е необходимо за спазването на задължения по договор (освен ако обработването не е на законово основание и ако закона не ни задължава да запазим данните ви за по-дълъг срок):

 До изтичане на общата петгодишна давност при договорни отношения (съгласно Закона за задълженията и договорите,  с възможност за удължаване след датата на изтичане на горепосочения срок със срока, необходим за придвижване на правната претенция съгласно ГПК)

       С изтичане на срока, в който могат да се предявят претенции по договора

Относно данни, за чието обработване е необходимо предоставяне на Вашето съгласие – докато е необходимо за целите, за които е дадено или при оттегляне на съгласието.

 

Данните ви ще бъдат съхранявани на хартиен и електронен носител, при разработена политика и организационни мерки за сигурност в съответствие с Регламента. Ние съхраняваме Вашите лични данни за периода, необходим за осъществяване на целите, описани в тази Декларация, освен ако е необходим по-дълъг период на съхранение или такъв е позволен от приложимите закони. Запазваме друга лична информация за по-кратки срокове, ако е възможно и ако това е разрешено от закона.

Ние ще унищожим Вашите лични данни във възможно най-кратък срок и по такъв начин, че те да не могат да бъдат възпроизведени или възстановени. Ако съществуват отпечатани върху хартия, личните данни ще бъдат унищожени по сигурен начин, например чрез машинно нарязване на малки части или изгаряне на хартиените документи или по друг такъв начин, а ако са в електронна форма, личните данни ще бъдат унищожени с технически средства, за да не може те да бъдат възпроизведени или възстановени.

 

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (Уведомление за поверително третиране на личните данни), Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с подаване на заявление за оттегляне на съгласие чрез посочения имейл (писмо) със свободен текст.

 

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие  имате следните права:

 • имате право да поискате запис/копие от Вашите лични данни от Феърплей Пропъртис Мениджмънт ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от Феърплей Пропъртис Мениджмънт ЕООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от Феърплей Пропъртис Мениджмънт ЕООД да коригира неточни лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от Феърплей Пропъртис Мениджмънт ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглили своето съгласие;
 • когато сте възразили срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна
 • по причини от обществен интерес;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции 
 • имате право да поискате от Феърплей Пропъртис Мениджмънт ЕООД да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Информацията и исканията се обработват безплатно, с изключение на законово регламентираните случаи, в които администраторът има право да определи разумна такса.

За да получите достъп до Вашите данни, които обработваме, е необходимо да отправите искане за достъп на посочените контактни данни на Феърплей Пропъртис Мениджмънт ЕООД или директно на отговорното лице по защита на данните. За да удостоверите вашата самоличност е необходимо да посочите данни, достатъчни да се направи коректна проверка в нашите бази данни, така че да отговорим вярно и навреме на искането ви за достъп.

 

Адрес: гр. София 1407

район  Лозенец,

бул.Черни Връх № 51 Б
тел.: 02/8199181, факс: 02/8199190
Електронна поща: fpmanagement@mailbg.info

Интернет страница: www.fpihotels.com

Данни за контакт с отговорното лице по защита на данните:

Ел. поща: gdpr@fpi.bg

Николай Янев

 

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни.

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез дружеството, можете да го направите на посочените данни за контакт на дружеството или директно на отговорното лице по защита на данните на посочените по-горе данни за контакт.

 

Промени в политиката за поверителност

Запазваме правото си да променяме политиката си за поверителност.

Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на посочените контактни форми.

 

 

Версия

Дата

Описание

Одобрил

Подпис

0.2

23.06.2021 г.

 

Мария Митова - управител

 

 

Контакт с Администратора на лични данни:

E-mail: gdpr@fpi.bg

Телефон: 02/8199221

 

Payment methods: